Nowe pluginy do SigmaNEST – część 1

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.3

Obsługa części nadprodukcyjnych

Nowe pluginy do SigmaNEST – podczas obsługi zleceń produkcyjnych w SigmaNEST może zaistnieć sytuacja, w której z danego zlecenia zostanie wykonana większa ilość części, niż założono na etapie definiowania stanu początkowego zlecenia. Na przykład technolog zdecyduje się rozłożyć na arkuszu większą od założonej do wypalenia ilość części, aby lepiej wykorzystać dostępną powierzchnię arkusza lub wie, że  części, na wypalenie których ma wygenerować kod maszynowy są składnikami innych zleceń. Jeżeli w jakichkolwiek zleceniach widnieją części wykonane w ilości nadmiarowej, to plugin „AdditionalWOParts” aktualizuje stan ich wykonania do ilości zadanej, a ilość nadmiarową rozdysponowuję do dostępnych, niezakończonych zleceń.

Załóżmy następującą sytuację. W SigmaNEST wprowadzono cztery zlecenia produkcyjne, wyprodukowano pewną ilość części, więc każde z nich posiada określony stan realizacji.

 • Zlecenia o numerze „15” i „16” to zlecenia nierozpoczęte;
 • Zlecenie o numerze „17” to zlecenie w trakcie realizacji;
 • Zlecenie o numerze „18” zostało częściowo ukończone.

W każdym zleceniu zawarta jest część o nazwie „P8”.

 • Zlecenie o numerze „15” zawiera dwanaście sztuk do wykonania (rys. 1);

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

Nowe pluginy do SigmaNEST
Ilość części „P8” w zleceniu „15”

Rysunek 1. Ilość części „P8” w zleceniu „15”

 • Zlecenie o numerze „16” zawiera pięć sztuk do wykonania (rys. 2);
Rysunek 2. Ilość części „P8” w zleceniu „16”

Rysunek 2. Ilość części „P8” w zleceniu „16”

 • Zlecenie o numerze „17” – jedna sztuka do wykonania, dwie sztuki o statusie „W procesie”, co oznacza, że są uwzględnione w wygenerowanym programie czekającym na potwierdzenie realizacji przez operatora wycinarki (rys. 3);
  Rysunek 3. Ilość części „P8” w zleceniu „17”

  Rysunek 3. Ilość części „P8” w zleceniu „17”

 • Zlecenie o numerze „18” – dwie sztuki do wykonania (rys. 4).
  Rysunek 4. Ilość części „P8” w zleceniu „18”

  Rysunek 4. Ilość części „P8” w zleceniu „18”

Technolog rozłożył na arkuszu wszystkie części ze zlecenia o numerze „15”,  część „P8” w ilości dwadzieścia dwie sztuki z dwunastu wymaganych, czyli o dziesięć więcej (rys. 5).

Rysunek 5. Rozkład części ze zlecenia „15”

Rysunek 5. Rozkład części ze zlecenia „15”

Po wygenerowaniu programu na przygotowany rozkład automatycznej zmianie uległ stan zlecenia o numerze „15”, z „Nierozpoczęte” na „W trakcie” oraz w kolumnie „Ilość w procesie” program wpisał wartość osiemdziesiąt sztuk przy siedemdziesięciu zamówionych, ze względu na nadmiarową ilość rozłożoną (rys. 6).

Rysunek 6. Stan zlecenia „15” po wygenerowaniu programu na maszynę

Rysunek 6. Stan zlecenia „15” po wygenerowaniu programu na maszynę

Potwierdzenie zrealizowania programu powoduje automatyczne zainicjowanie działania pluginu w tle, czyli bez przerywania pracy technologa w programie. Zlecenie zmieniło swój status z „W trakcie” na „Ukończone”, a w kolumnie „Ilość w procesie” wpisano wartość siedemdziesiąt, więc plugin pomniejszył nadmiarową ilość części do wartości zadanej (rys. 7).

Rysunek 7. Stan zlecenia „15” po aktualizacji programu wygenerowanego na maszynę

Rysunek 7. Stan zlecenia „15” po aktualizacji programu wygenerowanego na maszynę

Rysunek 8. Lokalizacja ikony „Aktualizuj zlecenia”

Rysunek 8. Lokalizacja ikony „Aktualizuj zlecenia”

Co w takim razie stało się z częściami wykonanymi ponad zakładaną ilość?

Informację o nich zapisano do bazy danych programu. Aby zobaczyć części przechowywane w bazie włączamy dodatkowe okno dialogowe, klikając na ikonę „Aktualizuj zlecenia”, dostępną po zainstalowaniu wtyczki (rys. 8).

W oknie dialogowym funkcji „Aktualizuj zlecenia” widzimy listę części wyprodukowanych w nadmiarze. Dla każdej części podana jest nazwa zlecenia, w którym wystąpiła nadprodukcja, ilość sztuk, nazwa programu, numer powtórzenia programu, materiał i grubość (rys. 9). W celu przypisania widocznej nadmiarowej ilości części do dostępnych zleceń klikamy przycisk „Aktualizuj zlecenia”. W tym momencie plugin szuka, w których zleceniach znajdują się części z listy i aktualizuje ich ilości w tych zleceniach, przyporządkowując dostępne.

Rysunek 9. Widok okna dialogowego „Aktualizuj zlecenia”

Po zakończeniu aktualizacji otrzymujemy informację, które części z listy przypisano i do jakich zleceń. Część „P8” przypisano do zleceń „16”, „17”, „18”. Ilość części „P8” zaktualizowano z dziesięć do dwa, czyli dalej istnieje nadmiarowa ilość możliwa do rozdysponowania, ponieważ nie ma już zleceń mogących „przyjąć” pozostałe dwie sztuki (rys. 10).

Rysunek 10. Komunikat okna dialogowego „Aktualizuj zlecenia”

Status zlecenia „16” zmieniono z „Nierozpoczęte” na „Częściowo ukończone”. Wykonano wszystkie powtórzenia części „P8” (rys. 11).

Rysunek 11. Status zlecenia „16” po aktualizacji zleceń

Rysunek 11. Status zlecenia „16” po aktualizacji zleceń

Status zlecenia17” nie zmienił się. Dalej jest to zlecenie „W trakcie”. Ilość sztuk części w procesie jest taka sama jak przed zadziałaniem pluginu, natomiast pojawiła się jedna sztuka wykonana. Plugin nie wpływa na ilości części oczekujące na potwierdzenie realizacji przez operatora maszyny (rys. 12).

Rysunek 12. Status zlecenia „17” po aktualizacji zleceń

Rysunek 12. Status zlecenia „17” po aktualizacji zleceń

Rysunek 13. Status zlecenia „18” po aktualizacji zleceń

Status zlecenia „18” nie zmienił się. Dalej jest to zlecenie „Częściowo ukończone”, natomiast wykonano wszystkie powtórzenia części „P8” (rys. 13).

Każde działanie pluginu jest na bieżąco rejestrowane w pliku tekstowym dziennika (rys. 14). Dziennik ten zawiera informację o czasie wprowadzenia zmiany, użytkowniku windows, za pośrednictwem którego zmiana ta nastąpiła i dokładnych operacjach przeprowadzanych na bazie danych SQL programu.

Rysunek 14. Zawartość pliku dziennika

Plugin pozwala również na ręczne uzupełnienie części w zleceniach.

Załóżmy, że istnieje jedno zlecenie produkcyjne o numerze „18”. Zlecenie to zawiera cztery części, w tym dla jednej z nich nie wykonano wszystkich sztuk. Brakująca ilość sztuk części „P”„17” do zakończenia zlecenia to dwa (rys. „15”).

Rysunek „15”. Status zlecenia „18”

Rysunek „15”. Status zlecenia „18”

Po otwarciu okna dialogowego „Aktualizuj zlecenia” klikamy przycisk „Dodaj” i pojawia się okno dialogowe „Dodaj część”, gdzie podajemy nazwę części oraz jej ilość. Wprowadzamy „P”„17” i „2” (rys. „16”).

Rysunek „16”. Ręczne dodanie ilości części do zlecenia

Część „P”„17” pojawia się na liście. Klikamy „Aktualizuj zlecenia” (rys. „17”).

Rysunek „17”. Aktualizacja zlecenia

Zlecenie18” zmienia swój status z „Częściowo ukończone” na „Ukończone”, ponieważ brakująca ilość sztuk została przed momentem dopisana, bez konieczności wprowadzania części do obszaru roboczego, rozkładu, definiowania technologii i generowania programu i jego aktualizacji (rys. „18”).

Rysunek „18”. Status zlecenia „18” po aktualizacji zleceń

Rysunek „18”. Status zlecenia „18” po aktualizacji zleceń

Podsumowanie

Plugin „AdditionalWOParts”, w znacznym stopniu poszerza zakres dostępnych operacji na zleceniach produkcyjnych. Przepływ części pomiędzy zdefiniowanymi zleceniami staje się bardzo płynny. Sterując ilością części rozłożonych na arkuszu, pochodzących z danego zlecenia, wpływamy na stan realizacji zleceń pozostałych. Aktualizacja stanów zleceń po wypaleniu kilku dodatkowych sztuk części staję się prosta i szybka.   

Plugin stawia kilka warunków do poprawnego działania. Pierwszy z nich to instalacja na każdej instancji SigmaNEST, drugi mówi o unikalności nazw części, aby nie nastąpiło wprowadzanie ilości nadmiarowych do nieprawidłowych zleceń. Sytuacja, w której w zleceniach widnieje część o danej nazwie ale różnej geometrii jest niedopuszczalna, ponieważ to po nazwie części odbywa się jej identyfikacja.